Tapuda yapılacak 15 işlem için gerekli evraklar neler?

Tapu dairesinde yapılabilecek her işlem için ilgilisinden farklı evraklar talep ediliyor. İstenen bu evrakların önceden bilinmesi ve toplanması, işlem anında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına önem taşıyor. Aksi durumda evraklardan bir tanesinin bile eksik olması, işlemin tamamlanmamasına ve bir sonraki günlere sarkmasına neden olabiliyor.

Peki, tapu dairesinde hangi işlem için hangi evraklar isteniyor. İşte tapuda en çok yapılan 15 işlem için gerekli belgeler:

1) Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi

Evrak: 

1- Kamu Kurumlarına Ait Resmi Yazı.
2- Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi

2) Satış

1- Nüfus Cüzdanı ve Temsil Belgesi    
2- Gerçek Kişilerde Fotoğraf    
3- İcra Müdürlüğünün Satış Müzekkeresi (Cebri İcra Yolu ile Satılmış ise).  
4- Mahkeme Müzekkeresi  (Ortaklığın Giderilmesi Davası Yolu ile Satılmış ise).
5- Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası.        
6- İlgili Belediyeden Alınmış Emlak Vergisi Değerini Belirtir Belge.

3) İpotek

1- Gerçek Kişilerde Fotoğraf (İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf, vesikalık)    
2- Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası.        
3- Kredi veya Borç Sözleşmeleri    Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmeleri.    
4- Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi..    Taşınmaz sahibi ve ipotek alacaklısının yada yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.

4) Terkin işlemleri

1- Banka veya Finans Kurumunun Terkin için Yazdığı Yazı ve Temsil Belgesi.    )Kamu tüzel kişileri,bankalar ve finans kurumları lehine tesis edilmiş ipotekler o banka veya finans kurumunun terkin için yazdığı yazı ve temsil belgesi.)    
2- Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi (Terkin talebine yetkili bulunan ilgilinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.)

5) Mirasın intikali

1- Gerçek Kişilerde Fotoğraf İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık)    
2- Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası.        
3- Taşınmaz mal sahibi murise ait Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan mirasçılık belgesi    Taşınmaz mal sahibi murise ait Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan mirasçılık belgesi.    
4- İlgili Vergi Dairesinden Alınmış Veraset ve İntikal Vergisinin Ödendiğini Gösterir Belge    İlgili vergi dairesinden alınmış veraset ve intikal vergisinin ödendiğini gösterir belge (İntikal esnasında ibraz edilmemiş ise devir ve temlik gerektirir herhangi bir akitle birlikte ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesisinde ibraz edilmek zorundadır).    
5- Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi    Tarafların yada yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.

6) Kat irtifakı tesisi

1- Gerçek Kişilerde Fotoğraf    İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık)    
2- Yetkili Makamca Onaylı Mimari Proje.        
3- Tüm Maliklerce İmzalanmış Yönetim Planı.    
4- Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi    Tarafların yada yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.

7) Cins tashihi

1- Gerçek Kişilerde Fotoğraf    İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık)    
2- Kadastro Müdürlüğünce Düzenlenmiş Tescil Bildirimi.        
3- Köy Nüfusuna Kayıtlı ve Sürekli İkamet Edenlerin Konut Hayvancılık ve Tarımsal Amaçlı Yapacakları Yapılar için Muhtarlıktan Alınan İzin Belgesi.    Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kullanma izni verileceği nedenle cinsinin tashih edilmesine dair Belediye/Valilik yazısı. Tarımsal değişikliklerde Tarım Müdürlüğünce düzenlenmiş rapor ve yazı. Köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenlerin konut hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapacakları yapılar için muhtarlıktan alınan izin belgesi.    
4- Yapısız Halden Yapılı Hale Gelmelerde İlgili Vergi Dairesinden Harcın Tahsil Edildiğine Dair Belge.    Yapısız halden yapılı hale gelmelerde ilgili vergi dairesinden 492 sayılı harçlar kanununun 4 sayılı tarifesinin 13/a maddesine göre harcın tahsil edildiğine dair belge.    
5- Diğer Tashihlerde Emlak Vergisine Esas Değeri Gösterir İlgili Belediyeden Alınmış Belge.        
6- Yapısız Halden Yapılı Hale Gelmelerde Zorunlu Deprem Sigortası.        
7- Nüfus Cüzdanı ve Temsil Belgesi…    Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi

8) Kamulaştırma

1- Onaylı Kamu Yararı Kararı.    
2- İdarenin Kamulaştırmaya İlişkin Yazıları.        
3- Kısmi Kamulaştırmalarda Kadastro Müdürlüğü’nce Düzenleşmiş Tescil Bildirimi.        
4- Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi    Taşınmaz sahibi ile kamulaştıran idarenin yada yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.

9) Düzeltme

1- Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası.    
2- Muhtarlıktan Alınmış Fotoğraflı İlmühaber.    Kadastroda bilirkişi beyanına göre senetsizden yapılan tespitlerde yanlışlıkların düzeltilmesi için ilgili muhtarlıktan alınmış fotoğraflı ilmühaber.    
3- Varsa Düzeltme Nedenini Gösterir Belgenin Aslı veya Onaylı Örneği.        
4- Tescil Bildirimi ve Tapu Sicil Müdürlüğüne Hitaben Yazılmış Yazı.    Yüzölçümü düzeltmelerinde Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi ve tapu sicil müdürlüğüne hitaben yazılmış yazı.    
5- Nüfus Cüzdanı ve Temsil Belgesi…    Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi

10) Ayırma

1- Gerçek Kişilerde Fotoğraf    İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık)    
2- Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası.        
3- Bir Üst Yazıya Bağlanmış Değişiklik Beyannamesi, Kontrol Raporu ve Eki Belgeler.    Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler.    
4- Taşınmazın Bulunduğu Yere Göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun Olumlu Kararı.        
5- İlgili Belediyeden Alınmış Emlak Vergisi Değerini Belirtir Belge.        
6- Nüfus Cüzdanı ve Temsil Belgesi…    Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi

11) Kat mülkiyeti tesisi

1- Gerçek Kişilerde Fotoğraf    İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık)    
2- Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası.        
3- Yetkili Makamca Onaylı Mimari Proje.        
4- Tüm Maliklerce İmzalanmış Yönetim Planı.        
5- Yetkili makamca verilen yapı kullanma izni.        
6- Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi    Tarafların yada yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.

12) Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş

1- Kat Mülkiyetine Çevrilmek için Yetkili Kurumdan Verilen Yapı Kullanma Belgesi    malikin talebi kaldırılmıştır    
2- Taşınmaz Malın Vasfının Bina Olarak Değiştirilmesi.        
3- Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi    Tarafların yada yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.

13) Birleştirme

1- Gerçek Kişilerde Fotoğraf    İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık)    
2- Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası.        
3- Taşınmazın Bulunduğu Yere Göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun Olumlu Kararı.    
4- Kadastro Müdürlüğünce Üst Yazıya Bağlanmış Birleştirme Dosyası,Tescil Bildirimi ve Kontrol Raporu.    Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası,tescil bildirimi ve kontrol raporu.    
5- Nüfus Cüzdanı ve Temsil Belgesi…    Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi

14) Aile konutu şerhi

1- Konutun Aile Konutu Olduğunu Kanıtlayan Muhtarlıktan ve Varsa Apartman Yönetiminden Alınmış Belge.     
2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği veya Evlilik Cüzdanı.     
3- Gereken Hallerde Taşınmaz Malın Şerhi Talep Edilen Taşınmaz Mal ile Aynı Olduğunun Kadastro Müdürlüğünce veya Muhtarlıkça Tespit Edilmesi.        
4- Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi..    Talep de bulunanın yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.

15) Bağış

1- Gerçek Kişilerde Fotoğraf    İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık)    
2- Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası.        
3- İlgili Belediyeden Alınmış Emlak Vergisi Değerini Belirtir Belge.        
4- Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi    Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin yada yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.    

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Translate »
WhatsApp'dan Bize Yazın